فرش آنتیک مورراگز؛ مدل پنج ترنج

عرض: ۱.۶۰ متر
طول: ۲.۳۸ متر

:مدل
طرح ۵ ترنج

:جنس و تکنیک بافت
%۱۰۰ پشمی و دستبافت

:اصالت
سیرجان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *