فرش آنتیک مورراگز؛ فرش هریس

.فرش هریس تنها نقشه فرش دنیا است که هر کدام از آن‌ها داستانی واقعی از گذشتگان منطقه بوده که در حقیقت این حوادث با زبان هنر برای نسل آینده یه یادگار گذاشته شده‌است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *